Main content

Inhoud

Animal Rights wil dat kraaienkooien en levende lokvogels worden verboden

Nieuws: 30 april 2024
Jacht

Animal Rights krijgt geregeld berichten en opnames opgestuurd van een van de lafste vormen van ‘jacht’, namelijk door middel van vallen met lokvogels. Meestal zijn deze bedoeld om zwarte kraaien en andere kraaiachtigen te vangen en vervolgens dood te slaan of de nek om te draaien. In de kooi zit een eerder gevangen lokkraai opgesloten om soortgenoten naderbij te lokken. Anders dan bij een gericht schot, gaat deze ‘jacht’-vorm gepaard met extra veel angst en stress. Dieren fladderen urenlang in paniek rond wachtend op hun dood.

De recentste verkregen foto’s zijn van een grote kooi die geplaatst is naast een berg ‘kuilvoeder’ bedoeld voor vee dat natuurlijk hongerige dieren aantrekt. In plaats van dit ‘feestmaal’ fatsoenlijk af te dekken, moeten de dieren die er op afkomen dood. Het laat nogmaals zien dat de vee-industrie de doodsvijand is van de natuur en in het wild levende dieren.

Kraaiachtigen zijn door Europese wetgeving beschermde vogels. Ze mogen vanuit de wet echter worden gedood voor het voorkomen van “belangrijke schade aan professioneel geteelde gewassen”, het beschermen van “wilde fauna en flora”, of het in stand houden van “natuurlijke habitats”. Van deze drie voorwaarden is er hier absoluut geen sprake. Bovendien kan deze ’bestrijding’ alleen worden uitgevoerd op voorwaarde dat er geen andere bevredigende oplossing bestaat. Een voorwaarde die over het algemeen volstrekt wordt genegeerd.

Animal Rights wil dat kraaienkooien en levende lokvogels worden verboden en dat de misinformatie over en demonisering van wilde dieren stopt.

Mocht je een dergelijke kooi tegenkomen, stuur ons de foto’s en lokatie en teken de petitie

Trechtervallen en Larsen-kooien mogen alleen vangklaar worden opgesteld in de periode 16 februari tot en met 15 oktober.

Trechtervallen: vallen waarvan de wanden bestaan uit draden waartussen een cirkel kan worden getrokken met een straal van minimaal 2 cm. Larsen-kooien: kleine, gemakkelijk verplaatsbare kooien die bestaan uit twee of meer compartimenten, met een of meer neervallende kleppen, waarbij geen andere dieren gevangen kunnen worden na het neervallen van de klep.

De bestrijding wordt aan het agentschap bezorgd met een papieren of elektronisch aanvraagformulier waarvan het model wordt opgesteld door het agentschap en ter beschikking wordt gesteld op de website www.natuurenbos.be van het agentschap.

Het agentschap gaat na of de voorwaarden vervuld zijn om tot bestrijding over te gaan en neemt binnen de twee werkdagen na ontvangst van de aanvraag een gemotiveerde beslissing. De gemotiveerde beslissing wordt onverwijld aan de aanvrager bezorgd. Bij ontstentenis van een gemotiveerde beslissing wordt de aanvraag geacht geweigerd te zijn.

Voor de vermelde vallen en kooien gelden de volgende gebruiksvoorwaarden: de vallen of kooien bevatten geen vlees of slachtafval als lokaas; voor elke trechterval en elke Larsen-kooi die toegelaten wordt. mag de aanvrager maximaal twee levende lokdieren in zijn bezit hebben, gebruiken en vervoeren van de soort die hij volgens de aanvraag beoogt te bestrijden. De levende lokdieren moeten voedsel, water en beschutting ter beschikking hebben; de vallen en kooien worden dagelijks gecontroleerd en alle andere gevangen dieren dan de soorten waarvoor het gebruik van vallen is toegestaan, worden dadelijk ter plekke in vrijheid gesteld; de vallen en kooien worden geïdentificeerd met een weerbestendig plaatje waarop de naam van de te bestrijden soort, het telefoonnummer van het agentschap alsook, in voorkomend geval, het jachtverlofnummer van de plaatser van de val leesbaar vermeld staan. Daarnaast wordt ook de volgende tekst op het plaatje vermeld: "Deze val is geplaatst conform de uitvoeringsmodaliteiten van het Soortenbesluit van 15 mei 2009, bijlage 3".