Main content

Inhoud

JACHT OP KWETSBARE PATRIJS WEER GEOPEND

Nieuws: 15 september 2019
Jacht

Het gaat niet goed met de patrijzen in België, toch mag er vanaf 15 september tot half november1 weer op gejaagd worden. In 2016 werden 14.348 patrijzen gedood. Cijfers van de latere jaren zijn niet voorhanden. Campagnecoördinator Rowena Vanroy, Animal Rights: Patrijzen dreigen in België te verdwijnen, mede door toedoen van jagers. Animal Rights eist daarom een algemeen verbod op de patrijsjacht. In Nederland is een dergelijk verbod er al sinds 19982.”


  1. https://www.natuurenbos.be/beleid-wetgeving/natuurgebruik/jacht/wanneer 

  2. https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/patrijs 

Aantal patrijzen is schrikwekkend afgenomen

Dat de patrijs het net zoals andere akkervogels moeilijk heeft, is niets nieuws. Tussen 2007 en 2016 is hun aantal volgens het INBO (Instituut voor Natuur en Bosonderzoek) met 56% afgenomen tot ongeveer 5000 broedparen1. Ze staan dan ook als kwetsbaar op de rode lijst.

Het INBO: “De Vlaamse patrijzenpopulatie kent een aanhoudende sterke afname die in elke provincie waarneembaar is. De huidige inspanningen voor het herstel van deze soort volstaan niet om de dalende populatietrend een halt toe te roepen. Wijzigingen in het beleid dringen zich op om deze soort opnieuw in een gunstige staat van instandhouding te brengen”.

De belangrijkste bedreiging voor de patrijzen is de afname van geschikt leefgebied waar ze voldoende nestgelegenheid en zomer- en wintervoedsel vinden. Patrijzen zijn kieskeurige dieren die hoge eisen stellen aan hun leefomgeving. Maar ook predatie door roofdieren en de jacht spelen een rol.


  1. https://pureportal.inbo.be/portal/files/16445921/Scheppers_etal_2019_DeImpactVanjachtOpPatrijzenpopulaties.pdf 

Jagers beschermen geen patrijzen

Er zijn een aantal projecten om de patrijs te beschermen zoals het Europese PARTRIDE-project1. Natuurbeheerders, landbouwers en jagers werken samen om heggen aan te leggen, speciale bloemenmengsels te zaaien. Daarnaast worden patrijzen bijgevoederd om hun aantallen te doen toenemen.

Jagersverenigingen nemen vaak het voortouw in deze projecten. Dat ze dit enkel uit liefde voor de natuur zouden doen is echter een leugen. Jagers zien al jaren het aantal geschoten patrijzen afnemen2 en zonder patrijzen is er ook geen patrijsjacht. Dus houden jagers de patrijzenstand net hoog genoeg om ze te kunnen blijven schieten. Dit is een volstrekt onethische houding.


  1. https://northsearegion.eu/partridge/ 

  2. Volgens de studie van het INBO (2019) gaat het om een afname van het afschot met -39% over de periode 2007-2016. 

Ook andere dieren moeten het voor de bescherming van patrijzen ontgelden. Jagers doen aan “predatorcontrole”’, dit wil zeggen dat vossen, eksters en kraaien worden uitgeroeid voor de patrijs. Eksters en kraaien mogen daartoe worden gevangen met vallen en daarna gruwelijk gedood.

Rowena Vanroy, Animal Rights: “Jacht verkopen als natuurbehoud is onzin. Het is onethisch bepaalde dieren op te offeren voor het voortbestaan van andere. We moeten gaan naar een visie op natuurbehoud waarin ook de rechten van individuele dieren worden meegenomen.”

Het is onethisch bepaalde dieren op te offeren voor het voortbestaan van andere.

Rowena Vanroy, Animal Rights

Gesjoemel met cijfers

Patrijzen mogen niet zomaar willekeurig geschoten worden. Sinds 2008 bepaalt de wetgeving dat enkel in jachtgebieden waarin de voorbije drie jaren 3 broedparen patrijzen voorjaarsstand op 100 hectare zijn geteld mag worden gejaagd1. Alleen voeren de wildbeheereenheden de tellingen zelf uit. Zo komen de jagers op een aantal patrijzen dat maar liefst 5 keer hoger is dan de tellingen van de broedvogelatlas. De cijfers laten zien dat bepaalde WBE’s na de invoering van de drempel voor het toelaten van de jacht plots hogere aantallen patrijzen melden2.


  1. INBO, 2011, Advies betreffende het aantal koppels patrijzen per 100 ha open ruimte, per wildbeheereenheid in het kader van het toekennen van verlengde patrijzenjacht. 

  2. https://pureportal.inbo.be/portal/files/2221208/INBO.A.2010.221.pdf 

Meldpunt patrijsjacht

Meld patrijsjacht via info@animalrights.be

Patrijsjacht is plezierjacht

Dat jagers nog andere motivaties hebben om patrijzen te schieten dan natuurbeheer geeft Hubertus Vereniging Vlaanderen zelf toe1: “De jacht op de patrijs maakt in sommige streken deel uit van een lange culturele traditie, en het vogeltje wordt geapprecieerd wegens zijn verfijnde smaak als wildbraad en culinair product –benutting, net als het voorkomen van wildschade, behoort tot een van de belangrijkste drijfveren van de jager.”

De wetgeving gaat ervan uit dat de jacht gebeurt in het kader van duurzaam soortenbeheer. Volgens het INBO schieten jagers echter meer patrijzen dan wat houdbaar is voor de soort. In 2016 was dit het geval voor 1 op 3 WBE’s die rapporteerden op patrijzen gejaagd te hebben. Niet alleen worden individuele dieren opgejaagd en afgeschoten, het voortbestaan van de soort wordt bedreigd door de jachtlust van enkele “liefhebbers”!


  1. https://hvv.be/news/waarom-jagen-op-patrijs-sector-beantwoordt-vijf-moeilijke-vragen/ 

Meldpunt patrijsjacht

Animal Rights roept de verantwoordelijke minister Koen Van den Heuvel op om een algemeen verbod op patrijsjacht in te voeren. Het is onaanvaardbaar dat dieren enkel en alleen omwille van plezier en traditie worden gedood. We lanceren ook een meldpunt voor de patrijsjacht. Weet je of er ergens patrijzen worden gedood? Laat het ons dan weten via info@animalrights.be