Main content

Inhoud

Ook de varkensfabriek van Straathof in Hoeven moet weg

Nieuws: 25 mei 2023
Slacht

Op 8 maart werd in het Gemeenteblad van Halderberge een ‘Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning , Groeneweg 3 in Hoeven’ gepubliceerd. Het betreft hier een varkensfabriek van de ‘beruchte varkensbaron’ Adriaan Straathof / Sebava BV, thans Hoeven Exploitatie BV. Uit de publicatie bleek dat het, net als bij de ‘Knorpolder’ in Creil, Flevoland, gaat om een voorgenomen besluit na een onderzoek in het kader van de Wet Bibob.

De Wet Bibob (Bevordering integriteitsbeoordeling door het openbaar bestuur) geeft gemeenten en andere bestuursorganen de mogelijkheid onderzoek te doen naar de integriteit van de aanvrager van een vergunning, subsidie, of van inschrijvers aanbesteding.

Recente overtreding

Een last onder dwangsom werd opgelegd bij besluit van 26 augustus 2021 voor het niet melden van ongewone voorvallen en het niet correct functioneren van een luchtwasser. Vervolgens is geconstateerd dat de overtredingen zijn beëindigd en is de last onder dwangsom ingetrokken. Het is uiteindelijk niet tot een inhoudelijke behandeling gekomen.

Het was niet de eerste keer dat de luchtwasser niet functioneerde. In 2013 kreeg het bedrijf al een boete van 56.000 euro. Toen functioneerde de luchtwasser niet en was de opslag van zuur en spuiwater onvoldoende.

“Adriaan Straathof staat erom bekend de grenzen van de wettelijke voorschriften met betrekking tot het milieu, stalbezetting, bouwvergunningen en dierenwelzijn te verkennen om ze vervolgens te overtreden,” schreef BN De Stem destijds. 

Sebava BV

Sebava BV van de familie Straathof is een van de grootste varkenshouders in Europa. De alombekende Adriaan Straathof kreeg in 2016 een beroepsverbod in Duitsland vanwege dierenverwaarlozing, waarna hij zijn bedrijven moest verkopen en verder ging in Nederland en Oost-Europa.  In 2017 brandde de ‘Knorhof’ in het Gelderse Erichem af, met ~24.000 dode varkens tot gevolg. Sebava beheert in Nederland vijf megastallen met in totaal zo'n 60.000 varkens waaronder ruim 15.000 in het bedrijf aan de Groeneweg te Hoeven.

Vergunningen

Sebava BV beschikt over een natuurvergunning uit mei 2015 voor deze locatie. In december 2019 werd een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning (voor de activiteit milieu, de activiteit bouw en de activiteit handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden). De gemeente Halderberge besloot in maart 2021 de aanvraag door te sturen naar het Landelijk Bureau Bibob (LBB). De conclusie van het LBB komt er in het kort op neer dat de aangevraagde vergunning(en) zullen worden gebruikt om strafbare feiten te plegen.

Het gepubliceerde ontwerpbesluit van maart bestaat dus uit het voornemen de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor de inrichting aan de Groeneweg 3 te Hoeven, te weigeren.

Ondersteunende zienswijze

Net als bij de ‘Knorpolder’ en ‘Knorhof’ diende Animal Rights een ondersteunende zienswijze in. Naast het oordeel van het LBB wijst Animal Rights erop dat ze in de loop der jaren ook eigen onderzoek heeft uitgevoerd naar het Straathof imperium. Straathof is veelvuldig in opspraak geraakt vanwege juridische procedures omtrent zijn megastallen en misstanden in betreffende stallen. Maar daar stopt het niet, Straathof is meerdere malen veroordeeld en heeft, als klap op de vuurpijl, in Duitsland zelfs een beroepsverbod opgelegd gekregen.

Animal Rights verwijst verder naar het navolgende overzicht van een aantal veroordelingen van Straathof:
- In de periode 2007-2014 zijn er in Nederland ernstige overtredingen geconstateerd, met, wat wordt genoemd, ernstig verminderd dierenwelzijn tot gevolg. Straathof kreeg onder meer forse boetes en er werd een voorwaardelijke stillegging opgelegd;
- In de periode 2014-2018 zijn er in Nederland wederom ernstige overtredingen geconstateerd. Tegen de geconstateerde overtredingen is bestuursrechtelijk opgetreden. Er is ook strafrechtelijk opgetreden;
- In 2019 is varkenshouder Straathof veroordeeld tot 8 maanden cel wegens dierenmishandeling.

Met voornoemde voorbeelden is naar het oordeel van Animal Rights voldoende gebleken dat Straathof strafbare feiten heeft gepleegd bij activiteiten die overeenkomen of samenhangen met activiteiten waarvoor in voorliggende zaak omgevingsvergunningen zijn aangevraagd.

Bovendien wijst Animal Rights erop dat de provincie Flevoland ten aanzien van de vestiging te Creil reeds een aangevraagde omgevingsvergunning heeft geweigerd, alsmede de reeds verleende omgevingsvergunningen heeft ingetrokken, op grond van de resultaten uit onderzoek in het kader van de Wet Bibob. Uit de in die procedure verkregen (vertrouwelijke) informatie zou zijn gebleken dat een ernstig gevaar bestaat dat deze vergunningen mede zullen worden gebruikt om strafbare feiten te plegen.

Animal Rights verzoekt de gemeente Halderberge om het ontwerpbesluit te bekrachtigen in het definitieve besluit en Animal Rights een afschrift te sturen van het definitieve besluit wanneer deze is genomen.

Update

Op 27 december 2023 publiceert het Gemeenteblad van Halderberge het besluit 'Geweigerde omgevingsvergunning, Groeneweg 3 in Hoeven'. Deze werd aan de advocaten van Hoeven Exploitatie B.V. (voorheen Sebava B.V.) verzonden op 21 december.

Naast de bekende misdrijven begaan door Adriaan Straathof, Sebava en haar medewerkers blijkt uit het fiks gelakte document dat er een "ernstige vermoeden bestaat dat ter verkrijging van de beschikking (ter zake van de aangevraagde omgevingsvergunning) een strafbaar feit is gepleegd (artikel 3, zesde lid, Wet Bibob)." Het lijkt daarbij te gaan om "valsheid in geschrifte" door het "onjuist invullen van het Bibob-formulier" en wel "door het enkele feit dat de vraag naar het strafrechtelijk verleden onjuist is ingevuld." Hoeven Exploitatie B.V. zou eerder al een strafbeschikking opgelegd hebben gekregen en dit niet hebben vermeld op het Bibob-formulier.

Verder is er nog steeds een zakelijk samenwerkingsverband tussen Straathof en de huidige bedrijfsvoerder. Halderberge betoogt verder: "Gelet op het stelselmatige karakter van de overtredingen vinden wij het algemeen belang van het bestrijden van strafbare feiten, alsmede het algemeen belang dat is gericht op het welzijn van dieren, zwaarder wegen dan het belang dat Hoeven Exploitatie B.V. [...] Bovendien hebben wij er geen vertrouwen in dat eventuele voorschriften door uw cliente zullen worden nageleefd."

Straathof & Co. kunnen nog in beroep gaan tegen dit besluit.