Main content

Inhoud

Ook Straathofs ‘Knorpolder’ in Creil moet weg!

Nieuws: 17 maart 2023
Slacht

Op 7 maart hebben Gedeputeerde Staten van Flevoland besloten om de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor varkenshouderij Creil Exploitatie te weigeren en de reeds verleende omgevingsvergunningen in te trekken om "strafbare feiten te voorkomen".

De ‘Knorpolder’ in Creil is een ‘varkensflat’, vergelijkbaar met de Knorhof in Buren, die in juli 2017 afbrandde. 20.000 varkens stierven een gruwelijke dood. De kans dat Straathof een doorstart mag maken met Knorhof 2.0 wordt ondertussen ook steeds kleiner.1

Lees ook: “VARKENSBARON STRAATHOF MOET WEG UIT FLEVOLAND”

Lokale overtredingen

Er zijn in Creil overtredingen van september 2017 tot en met juli 2018. Bij brief van 16 juli 2018 is er een last onder dwangsom opgelegd omdat de brandstoftoevoerleiding (gasleiding) van een stookinstallatie niet was geïnspecteerd. Twee dagen later, op 18 juli 2018 is geconstateerd dat de overtreding is beëindigd.

Er is gehandeld is in strijd met de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), op 12 oktober 2012, door kortgezegd persoonlijke huisvesting in een daarvoor niet geschikte ruimte.

Ondersteunende zienswijze van Animal Rights

De omgevingsaanvraag van 8 oktober 2020 ging om 20.342 varkens, de verleende omgevingsvergunning van 2006 om 20.217 dieren. Aanvrager Creil Exploitatie B.V. kent als bestuurder Maarten Verdoorn, adviseur van Sebava, een vennootschap van de familie Straathof.

De tijdlijn: 8 oktober 2020 vroeg Sebava BV een omgevingsvergunning aan. Op 25 januari 2021 werd het op verzoek van de provincie ingevulde Bibob-formulier ingeleverd. De Wet Bibob (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) is een (preventief) bestuursrechtelijk instrument. Als er een ernstig gevaar dreigt dat bijvoorbeeld een vergunning wordt misbruikt, kan de bevoegde overheidsinstantie de aanvraag weigeren of de afgegeven vergunning intrekken. Het Landelijk Bureau Bibob (LBB) is onderdeel van Justis en voert op verzoek van overheden integriteitsscreeningen uit.
De provincie wordt per brief op 12 maart 2021 geïnformeerd over de naamsverandering in Creil Exploitatie B.V.. In mei 2021 verzoekt de provincie om aanvullende Bibob-informatie, die men op 5 juni ontvangt. Op 23 juli 2021 laat Flevoland aan Creil Exploitatie weten dat men een adviesaanvraag heeft ingediend bij het Landelijk Bureau Bibob. Op 7 maart hebben Gedeputeerde Staten van Flevoland dus besloten om de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor varkenshouderij Creil Exploitatie te weigeren en de reeds verleende omgevingsvergunningen in te trekken om 'strafbare feiten te voorkomen'.

Op 27 januari diende Animal Rights een ondersteunende zienswijze in. Animal Rights verwijst onder andere naar de reeks veroordelingen van Straathof:
* In de periode 2007-2014 zijn er in Nederland ernstige overtredingen geconstateerd, met, wat wordt genoemd, ernstig verminderd dierenwelzijn tot gevolg. Straathof kreeg onder meer forse boetes en er werd een voorwaardelijke stillegging opgelegd;
* In de periode 2014-2018 zijn er in Nederland wederom ernstige overtredingen geconstateerd. Tegen de geconstateerde overtredingen is bestuursrechtelijk opgetreden. Er is ook strafrechtelijk opgetreden;
* In 2019 is Straathof in Duitsland veroordeeld tot 8 maanden voorwaardelijke celstraf wegens dierenmishandeling.

Met deze voorbeelden is naar het oordeel van de Animal Rights voldoende gebleken dat Straathof strafbare feiten heeft gepleegd bij "activiteiten die overeenkomen of samenhangen met de activiteiten waarvoor de bestreden ontwerpbeschikking is gegeven". Anders gezegd: het risico dat Straathof opnieuw de wet zal overtreden is groot. Daarom verzocht Animal Rights om het ontwerpbesluit te bekrachtigen in een definitief besluit, wat nu gebeurd is.

Creil Exploitatie B.V. gaat in beroep

Ook milieu- en natuurorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB) diende een zienswijze in, net als vergunninghouder Creil Exploitatie B.V. zelf. Het college heeft de drie ontvangen zienswijzen betrokken bij de totstandkoming van het definitieve besluit.1

Er is sprake van een openbare en een niet openbare versie van het besluit vanwege de in artikel 28 van de Wet Bibob vastgelegde geheimhoudingsplicht met betrekking tot Bibob-informatie. Het openbare besluit en de aanvraag met bijbehorende documenten liggen ter inzage gedurende de beroepstermijn tot en met 19 april 2023. 2 Op 17 mei ontvangt Animal Rights het beroepschrift en bijbehorende procesdossier en stuurt op 14 juni een reactie in met als slotsom: "Voor iedere overtreding lijkt er wel een excuus te kunnen worden gevonden; het nemen van verantwoordelijkheid lijkt uit de weg te worden gegaan, maar in de werkelijkheid vinden er aan de lopende band overtredingen plaats in alle vestigingen van Straathof, de locatie in Creil niet uitgezonderd. De gewijzigde bedrijfsstructuur van Creil Exploitatie doet daar niet aan af. Immers, er is een sterk zakelijk samenwerkingsverband tussen Verdoorn en Straathof, gelet op hun reeds 30 jaar durende werkrelatie." Op 21 september stuurt de advocaat van Creil exploitatie B.V. nog een reactie in.
Op 21 juli werd Animal Rights als derde belanghebbenden uitgenodigd voor de zitting van "het beroep van Creil Exploitatie BV te Creil" op 9 november 2023.

Varkensimperium brokkelt af

Zo brokkelt het varkensimperium van Adriaan Straathof steeds verder af. In februari 2023 begon de sloop van de al jaren leegstaande varkensstallen op de ‘Straathoflocatie’ in Marienheem, Overijssel. Op 8 maart maakt de provincie Gelderland haar intentie bekend om de omgevingsvergunning van de ‘Knorhof’ in Buren in te trekken en doet dat ook daadwerkelijk op 26 september. Verder hebben Animal Rights en MOB de provincie Limburg verzocht om de natuurvergunning van Sebava’s varkenshouderij in Koningsbosch in te trekken of te wijzigen. De locatie in Lierop staat ondertussen leeg.

Update

Op 9 november 2023 vond de zitting plaats van het hoger beroep van Creil Exploitatie BV, een varkensfabriek uit het Straathof imperium, tegen het besluit van de provincie Flevoland om een aangevraagde vergunning niet te verlenen en een bestaande vergunning in te trekken. Animal Rights en Mobilisation fungeerden hierin als zogenaamde ‘derde belanghebbenden’ aan de kant van de provincie.

Er stond niet ter discussie dat er (op grote schaal) dierenmishandeling binnen het Straathof imperium heeft plaatsgevonden. Één NVWA-rapport en de getuigenis van de eigen dierenarts moesten als (mager) bewijs dienen dat sinds een verandering in de bedrijfsstructuur in 2020 "het stukken" beter gaat in Creil. Niet ontkent kon worden dat Adriaan Straathof nog altijd de eigenaar is van het ontroerend goed en ook nog altijd op het bedrijf komt.

Waar de rechters over moeten oordelen is of het intrekken van de vergunningen proportioneel is of niet. De advocaten van Creil Exploitatie BV beweerden dat die definitieve intrekking alleen kan leiden tot sloop van het bedrijf.

De uitspraak stond gepland voor 21 december 2023, maar werd met 6 weken verdaagd.