Main content

Inhoud

Tijdlijn - Juridische successen

Nieuws: 30 november 2021
Jacht

In Nederland worden wilde dieren bij het minste of geringste gedood. Door middel van juridische procedures verzetten wij ons hier tegen. We maken gebruik van de mogelijkheden die de wet ons biedt. Als landen en provincies de regels omtrent natuurbescherming niet goed toepassen dan zijn wilde dieren afhankelijk van dierenbelangenorganisaties om deze fouten aan de rechter voor te leggen. Jessica Smit, campagneleider ban de jacht: “Bij conflicten tussen mensen en wilde dieren wordt het geweer vaak aangedragen als enige juiste oplossing. Dat willen wij veranderen en juridische procedures helpen daarbij. Wij streven naar een samenleving waarin mensen en wilde dieren in harmonie samenleven.”

Hieronder vind je een tijdlijn van onze juridische successen.

2021

2020

2019

2016

Achtergrond: Wet natuurbescherming

In 2017 is de Wet natuurbescherming in werking getreden. Hierin zijn de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en faunawet samengevoegd. Met de invoering van deze wet is het natuurbeleid in Nederland grotendeels gedecentraliseerd. Dit houdt in dat bevoegdheden omtrent natuurbescherming, jacht en schadebestrijding bij de provinciale overheden terecht zijn gekomen. Over dezelfde diersoort kan in verschillende provincies een besluit worden genomen met als gevolg dat besluiten en juridische procedures per provincie verschillen.

De regels over jacht en natuurbescherming zijn veelal gebaseerd op Europese richtlijnen. Lees hier meer over jacht- en natuurwetgeving in Europa.