Main content

Inhoud

Dien zienswijze in tegen uitbreiding Straathof

Nieuws: 1 september 2021
Slacht

Alombekend veroordeeld crimineel Straathof probeert opnieuw om zijn megastal in Koningsbosch (Limburg) uit te breiden. Animal Rights dient een zienswijze in en roept iedereen op om massaal te verzetten tegen de uitbreidingsplannen van de misdadige varkensbaron. Tot 10 september 2021 kunnen zienswijzen ingediend worden.

Teken de petitie: stop de nieuwe megastal van Straathof

Eerdere poging tot uitbreiding mislukt

Op 6 mei raakte bekend dat de rechtbank Limburg een streep heeft gehaald door een eerder verleende omgevingsvergunning voor staluitbreiding in Koningsbosch van de omstreden varkensboer Adriaan Straathof. De kans wordt kleiner dat hij bij een nieuwe vergunningsaanvraag voor deze stal succes zal boeken.

Gevangenisstraf en beroepsverbod in Duitsland

De Nederlandse varkensindustrieel Adrianus Straathof werd in 2019 in Duitsland veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van acht maanden voor dierenmishandeling met een proeftijd van twee jaar. Deze straf kwam boven op het beroepsverbod dat hem werd opgelegd in 2014 en dat werd bevestigd in 2016.

Knorhof in Gelderland

In juli 2017 vond een stalbrand plaats in Straathof's megastal van Knorhof waarbij 20.000 varkens het leven lieten. Straathof wil ook die stal heropbouwen en uitbreiden. Animal Rights blijft zich actief[verzetten tegen de herbouw van Knorhof 2.0 met zowel een ingediende zienswijze als een petitie die je kan tekenen.

Hoe indienen?

Er zijn twee manieren om je zienswijze in te dienen:

  • Je kan je zienswijze ondertekend inscannen en een kopie per mail sturen naar info@echt-susteren.nl. Opgelet: zonder jouw handtekening is de zienswijze niet geldig!

  • Indien je de zienswijze niet ondertekent, dien je deze per post te versturen naar College van B&W, Postbus 450, 6100 AL Echt. We raden echter aan om dit altijd via aangetekende zending te doen, zodat er geen betwisting bestaat.

Zienswijze

Plaats, datum

Aan: College van B&W, Postbus 450, 6100 AL Echt

Betreft: Zienswijze mbt Z/21/1579824 Omgevingsvergunning Kerkstraat 10, Koningsbosch

Aan het College van burgemeester en wethouders, Naar aanleiding van de door Sebava B.V. geplande werken, meer bepaald: bouwen van een stal en het uitbreiden van een varkenshouderij aan de Kerkstraat 10 te Koningsbosch, wil ik bij deze mijn zienswijze aan u kenbaar maken. Ik maak hier bezwaar tegen en wel om de volgende redenen:

• In de Wet dieren wordt het dier erkend als een wezen met gevoel en een eigen intrinsieke waarde. Deze intrinsieke waarde wordt in dit soort stallen op geen enkele wijze gerespecteerd. Biggen worden niet eens als individuen meegerekend bij brand en in deze plannen. Dit soort stallen zijn niet diervriendelijk en niet duurzaam.

• Varkens zijn naast dieren met gevoel en een eigen intrinsieke waarde ook intelligente dieren. Hen op de geplande wijze opsluiten is een misdaad.

• De dieren hebben geen vrije uitloop en zitten permanent opgesloten. De dieren van Sebava gaan alleen naar buiten voor transport naar mesterij of slachthuis. Dat houdt in dat ze in geval van brand ook niet zullen begrijpen dat naar buiten gaan redding betekent.

• Eigenaar Straathof heeft een beroepsverbod in Duitsland en is ook in Nederland en specifiek op deze locatie meerdere keren met overheid en wet in aanraking gekomen: animalrights.nl/adriaan-straathof-beroepsverbod-duitsland-mag-nederland-gewoon-zijn-gang-blijven-gaan Hij en zijn familie zouden dan ook geen dieren moeten mogen houden.

• Volgens de overheid en het IPCC moeten we minder vlees eten o.a. vanwege volksgezondheid, milieu en de klimaatcrisis. In het licht van de eiwittransitie is het niet uit te leggen dat diezelfde overheid een grootschalige vleesfabriek laat herbouwen.

• De risico’s voor de volksgezondheid van de intensieve veehouderij (zoönosen, MRSA, endotoxinen, etc) zijn onvoldoende onderzocht of de onderzoeken lopen nog. De ingevoerde bouwstop voor geitenhouders zou dan ook moeten gelden voor alle andere ‘vlees-, zuivel- en eierfabrieken’. Vanuit het voorzorgsprincipe brengen we geen levens/gezondheid in gevaar totdat bewezen is dat ze daadwerkelijk gevaar lopen, maar beschermen we levens totdat onomstotelijk vaststaat dat ze geen gevaar lopen.

• (Een deel van de) jonge biggen worden hoogstwaarschijnlijk naar het buitenland getransporteerd om daar te worden vetgemest voor de slacht. Het afleggen van zulke grote afstanden voor zulke jonge dieren is voor hen enorm belastend en stressvol. Daarnaast moeten we af van het systeem dat we in Nederland dieren uitbuiten voor het geldelijk gewin van een exportindustrie.

• De veehouderij voorziet NIET in ‘ons’ voedsel zoals de overheid en veesector iedereen wil doen geloven. Vlees, zuivel en eieren zijn overbodige producten, die mensen kiezen te consumeren, maar niet nodig hebben in een gezond en gevarieerd dieet. De vleesindustrie draait dan ook niet om voedselvoorziening, maar is een verdienmodel, zoals alle economische activiteiten, maar dan een met vele slachtoffers.

• Een megastal zoals het bedrijf van Straathof in Koningsbosch, zorgt bij bijvoorbeeld ziekte-uitbraak, verwaarlozing, brand of het uitvallen van technische systemen, voor een enorm aantal slachtoffers. Deze calamiteiten zijn helaas aan de orde van de dag. Maatregelen daarentegen zijn opnieuw een economische afweging.

• De risico's van de intensieve veehouderij voor de volksgezondheid zijn hoog. Gezien de huidige COVID-19 pandemie (zoönose) en de vergaande maatregelen die door de overheid zijn genomen in het bestrijden ervan, is het blootstellen van de bevolking in Koningsbosch hieraan wederom extra risico voor de volksgezondheid in strijd met de zorgplicht die de overheid heeft. Grotere veehouderijen worden in verband gebracht met het ontstaan en verspreiden van zoönosen, zoals bijvoorbeeld de MRSA bacterie. Zie ook het recente onderzoek gepubliceerd door de Universiteit Twente, dat onderaan deze zienswijze vermeld staat.

• In het licht van de huidige stikstofproblematiek is het al helemaal niet te verantwoorden om deze uitbreiding goed te keuren.

Link naar IPCC: https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/AR5_SYR_FINAL_SPM.pdf

Link naar onderzoek Universiteit Twente: https://www.utwente.nl/nieuws/2021/1/922944/meer-risico-op-zoonose-in-nederland-dan-we-denken

Het is om al deze redenen dat ik bezwaar maak tegen deze bouw en uitbreiding. Ik zie uw reactie op mijn zienswijze met belangstelling tegemoet.

Hoogachtend, (Vul je naam en adres gegevens in)