Main content

Inhoud

Animal Rights blij met 'harde conclusies' over stalbranden

Nieuws: 24 maart 2021
Slacht

Animal Rights is blij met de harde conclusies van de Onderzoeksraad Voor de Veiligheid in haar rapport over de stalbranden epidemie in Nederland 1 en vindt dat die onderstrepen wat de dierenrechtenorganisatie al jaren roept: Het beleid van minister Schouten en haar voorgangers heeft gefaald en zo ook de sinds 2012 opgestelde actieplannen van de veehouders, brandweer, verzekering en dierenbescherming.

“Maatregelen hebben geen resultaat gehad, er zijn zelfs nauwelijks maatregelen voor bestaande stallen, de aanpak is te vrijblijvend, het ontbreekt aan urgentie en ook wet en regelgeving is gebrekkig en leidt soms zelfs tot verslechtering van brandveiligheid,” somt Animal Rights campagneleider Erwin Vermeulen de conclusies van de Onderzoeksraad op.

Animal Rights is ook blij dat de Onderzoeksraad duidelijk vermeldt dat de dierhouders de verantwoordelijkheid dragen voor de veiligheid van de dieren die zij opsluiten. De schuldvraag aan een vreselijke dood door verbranding of verstikking zou volgens de organisatie bij iedere brand onderzocht moeten worden.

Animal Rights is minder blij met de aanbevelingen, zoals het opdelen van stallen in brandcompartimenten, brandwerende tussenmuren en maximale compartiment grootte.

Dit blijft een geval van minimale verbeteringen aanbrengen in het bestaande systeem van dieren houden, terwijl juist dat systeem verantwoordelijk is voor de grote aantallen slachtoffers en in zijn geheel op de schop moet. De Onderzoeksraad concludeert niet voor niets dat het aantal slachtoffers toeneemt door schaalvergroting.

“We moeten stoppen met het opsluiten van dieren in enorme megastallen die functioneren als een geautomatiseerde ‘fabriek’ waar de ‘boer’ nauwelijks meer komt,” zegt Vermeulen. “Dit past dan ook prima bij de reductie van de veestapel die nodig is de klimaat-, biodiversiteit- en stikstof crisissen te ondervangen.

Animal Rights roept dan ook op om alle vergunningaanvragen, verbouwingen en nieuwbouw stil te leggen totdat er nieuw beleid is.

Reactie minister Schouten

Minister Schouten die op het gebied van stalbranden vier jaar lang een incompetent, om niet te zeggen misdadig, beleid heeft gevoerd en daar ook continu op gewezen is door onder andere Animal Rights, zegt nu bij haar afscheid als minister: "Iedere stalbrand waar dieren omkomen is vreselijk. De gevolgen en de impact op dieren en bij alle betrokkenen zijn groot. Ik dank de OvV voor het grondige onderzoek. Er is een betere aanpak ter voorkoming van stalbranden nodig. Dat onderken ik. Er wordt een grotere verantwoordelijkheid van het ministerie van LNV gevraagd en die moeten we nu gaan nemen.”

In een uitgebreidere brief die binnenkort naar de Tweede Kamer gaat, zal ze verder ingegaan op mogelijke maatregelen in reactie op de aanbevelingen van de OvV.

Daarop vooruit lopend beantwoord ze op 20 april wel alvast wat vragen van SP Kamerlid Frank Futselaar. 1 Ze moet daarin toegeven dat "Het onderzoek laat zien dat de aanpak van stalbranden niet heeft geleid tot de gewenste resultaten. De OvV concludeert in diens onderzoek dat het aantal stalbranden de afgelopen jaren niet is afgenomen en dat het aantal dodelijke dierlijke slachtoffers zelfs is toegenomen."
En: "Uit het onderzoek van de OvV blijkt dat de genomen maatregelen niet het gewenste resultaat hebben opgeleverd. Daarom ga ik nu met mijn collega van BZK opnieuw bezien hoe wet- en regelgeving op het gebied van brandveiligheid van stallen aangescherpt kan worden."
En: "Ik onderken dat het beleid dat afgelopen jaren gevoerd is herzien moet worden."

Schouten begrijpt nu eindelijk dat overheidsingrijpen nodig is: "Ik onderstreep de conclusies en erken dat een andere aanpak nodig is met een grotere verantwoordelijkheid en meer sturing van de overheid. Ik zal dan ook opvolging geven aan de aanbevelingen van de OvV. Het is van belang dat alle partijen hun verantwoordelijkheid nemen in de aanpak van stalbranden en in de opvolging van de aanbevelingen. Hier zal ik op toezien."

Dierenrechten in de grondwet TEKEN DE PETITIE! Animal Rights wil dat alle dieren in Nederland, wild en in gevangenschap, als (staats)burgers, (rechts)personen en ingezetenen erkend worden en grondwettelijk verankerde rechten krijgen. Animal Rights

Teken nu de petitie

Ja, je mag mij bellen op het volgende nummer