Main content

Inhoud

Straathof & Co in beroep tegen einde Knorhof

Nieuws: 8 juli 2024
Slacht

Op 22 februari 2024 diende Animal Rights bij de Rechtbank Gelderland haar reactie in op het beroep van Sebava B.V. - het imperium van ‘varkensbaron’ Adriaan Straathof - tegen de intrekking van de omgevingsvergunningen van de voormalige ‘Knorhof’ aan de Burensewal te Kapel Avezaath,.

Lees ook: NA GEMEENTE WIL OOK PROVINCIE “NOOIT MEER ‘KNORHOF’!”

Tijdlijn en beroep
‘Varkensbaron’ Adriaan Straathof’s bedrijf de Knorhof B.V. opereerde op een revisievergunning van 8 juni 2010 en vergunning in de zin van de Wet milieubeheer van 30 juni 2011. De locatie en omgevingsvergunningen zijn overgenomen door Sebava B.V.. Op 27 juli 2017 heeft een brand het bedrijf (grotendeels) verwoest. Vanaf dat moment is er geen gebruik meer gemaakt van genoemde vergunningen. De provincie Gelderland besluit op 26 september 2023 om deze omgevingsvergunningen in te trekken.

Na de aankondiging van het intrekken van de vergunningen diende Animal Rights een ondersteunende zienswijze in op 19 april 2023. Nu Sebava in beroep gaat, is Animal Rights (derde belanghebbende) partij in deze zaak en gaf in februari een reactie op het beroep. Het belang voor Animal Rights bij deze procedure is gelegen in het staande houden van de bestreden intrekkingsbesluiten.

Lees ook: ANIMAL RIGHTS DIENT ONDERSTEUNENDE ZIENSWIJZE IN VOOR ‘NOOIT MEER KNORHOF’

Op 9 november 2023 diende Sebava BV pro forma beroep in, waarna ze op 5 december de gronden van het beroep aanleverde.

Die komen er op neer dat er sprake is van machtsmisbruik door de provincie en een complot met de gemeente Buuren: “Niet alleen hebben GS de aanvraag om omgevingsvergunning buiten behandeling gelaten, tevens is met de gemeente Buren afgestemd het bestemmingsplan te herzien en de iv-bestemming van het perceel weg te bestemmen. Daarmee is beoogd de herbouw voor altijd buiten bereik van cliënte te brengen.”
GS is het college van gedeputeerde staten van Gelderland; iv staat voor intensieve veehouderij.

Er is geen plaats mee voor megaveebedrijven
Alles wijst erop: er is geen ruimte meer voor een intensieve veehouderij. Dat ondersteunt Animal Rights volledig. Ook maatschappelijk gezien zou de wederopbouw van dit bedrijf compleet de plank misslaan. Zo zijn er meerdere handtekeningenacties geweest tegen de wederopbouw, al vanaf 2017. Een relevante ontwikkeling is verder dat een meerderheid van de Tweede Kamer recentelijk heeft ingestemd met de plannen om grootschalige veehouderijen uit te faseren.
De veestapel moet flink krimpen, zo is de boodschap. Dat maakt dat er niet langer ruimte is voor magaveebedrijven, waaronder ook ‘Knorhof’/Sebava valt. Het is simpelweg niet te verantwoorden om een bedrijf, van zo’n aanzienlijke omvang als ‘Knorhof’, dat bovendien al 7 jaar niet meer ‘bestaat’, in deze tijd nog nieuw leven in te roepen.

Bedrijfsbelangen & onevenredigheid
Sebava staat op het standpunt dat onvoldoende rekening is gehouden met zwaarwegende bedrijfsbelangen. Dit zou het besluit onevenredig maken in verhouding tot de met het besluit te dienen doelen. Animal Rights kan zich niet vinden in deze motivering en stelt juist het tegenovergestelde. Het bedrijfsbelang weegt niet op tegen de belangen die zijn gediend met het intrekken van de omgevingsvergunningen. Bovendien gaat het hier om een bedrijf dat al bijna 7 jaar niet actief is, waardoor vraagtekens kunnen worden geplaatst bij de aangestipte bedrijfsbelangen.

De Straathof-besmetting
De ingetrokken vergunningen staan op naam van het bedrijf Sebava BV. De bestuurder van dit bedrijf is Adriaan Straathof. Straathof staat zowel in Nederland, als in België en Duitsland bekend als een ‘beruchte varkenshouder’. Straathof is veelvuldig in opspraak geraakt vanwege juridische procedures omtrent zijn megastallen en misstanden in betreffende stallen. Maar daar stopt het niet, Straathof is meerdere malen veroordeeld en heeft, als klap op de vuurpijl, in Duitsland zelfs een beroepsverbod opgelegd gekregen.

Animal Rights wijst erop dat de provincie Flevoland ten aanzien van de aan Straathof gelieerde vestiging te Creil, net als ‘Knorhof’ onder directie van Maarten Verdoorn, een aangevraagde omgevingsvergunning heeft geweigerd. Ook zijn de reeds verleende omgevingsvergunningen ingetrokken, op grond van de resultaten uit onderzoek in het kader van de Wet Bibob. Uit de in die procedure verkregen (vertrouwelijke) informatie zou zijn gebleken dat een ernstig gevaar bestaat dat deze vergunningen mede zullen worden gebruikt om strafbare feiten te plegen. Ditzelfde geldt voor de vestiging in het Brabantse Hoeven.

Er is naar inzicht van Animal Rights geen reden aan te nemen dat eventuele strafbare feiten niet ook zullen worden begaan wanneer het bedrijf in Kapel Avezaath zijn gewenste doorstart zou kunnen maken. De stichting acht deze voorliggende intrekkingen dan ook een zeer effectieve preventieve stap.

Dierenrechten in de grondwet TEKEN DE PETITIE! Animal Rights wil dat alle dieren in Nederland, wild en in gevangenschap, als (staats)burgers, (rechts)personen en ingezetenen erkend worden en grondwettelijk verankerde rechten krijgen. Animal Rights

Teken nu de petitie

Ja, je mag mij bellen op het volgende nummer