Main content

Inhoud

Tegenreactie op criminalisering van Hunt Saboteurs

Nieuws: 10 november 2022
Jacht

Midden oktober werd onze campagnecoördinator 'Ban de Jacht' Legon geïnterviewd voor een artikel bestemd voor de Krant van West-Vlaanderen. De opzet van dat artikel was een beeld schetsen over hoe drie personen, elk vanuit hun verschillende functie, de opening van het jachtseizoen ervoeren. Aan de ene zijde stonden een jager en een chef-kok die elk de start van het jachtseizoen als iets positiefs beleefden en aan de andere flank stond onze campagnecoördinator in hoedanigheid van Hunt Saboteur van Animal Rights die de opening van de jacht omschreef voor wat het echt is: een zwarte periode vol stress en lijden.

De passage van onze saboteur zorgde voor heel wat aandacht waaronder een reactie van -jawel- een jager. Deze reactie kenmerkte zich door haar criminaliserend karakter t.a.v. de Hunt Saboteurs en door het neerpennen van pertinente onjuistheden. De belangenorganisatie van de jagers, Hubertus Vereniging Vlaanderen (HVV), gebruikte haar platform om deze reactie te verspreiden. Animal Rights vindt het belangrijk om een tegenwoord te bieden.

Campagnecoördinator Legon: "Dergelijke onjuistheden de wereld insturen zorgt voor een criminalisering van dierenrechtenactivisten. Deze criminalisering zien we de laatste tijd steeds vaker terugkomen en dat zorgt voor gevaarlijke situaties."

Lees ook over onze wake ter nagedachtenis van de gestorven dieren.

Het initieel artikel kan je hier lezen.

De criminaliserende reactie inclusief initieel artikel (mocht je geen abonnement hebben) hier.

Onze tegenreactie werd alvast geplaatst onder de post van HVV maar werd enkele ogenblikken erna al verwijderd.

Onze reactie

Het staat de heer Vancompernolle natuurlijk vrij om zijn mening te uiten over dit debat. Het is echter wel heel frappant dat mijnheer wenst aan te geven dat er feitelijke onjuistheden en abusievelijke elementen werden neergepend in het stuk van campagne coördinator Legon, maar zich net in die poging zelf schuldig maakt aan dezelfde aantijgingen.

De heer Vancompernolle haalt de jachtsaboteurs van Animal Rights aan als 'dit volk' waardoor de subjectiviteit van zijn stuk haar subtiele mantel voorgoed afwerpt. Verkondigen dat de jachtsaboteurs op illegale wijze jachtpartijen trachten te verstoren is pertinent onjuist. Wij bedreigen geen jagers noch betreden wij privégronden. Beeldmateriaal wordt op legale manier verzameld vanop de openbare weg met inachtneming en eerbiediging van de Privacywetgeving.

Daarnaast stelt mijnheer Vancompernolle dat wij met de regelmaat van de klok in contact komen met de ordediensten waarbij er steeds proces-verbalen worden opgesteld. Ongeacht het gegeven dat dit opnieuw een foutieve assumptie is of slechts een gevolg van foutief verkregen informatie, wensen wij er op te duiden dat de acties die wij ondernemen tegen de jacht verankerd staan in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Onze acties uiten zich grotendeels in de vorm van een demonstratie en demonstreren is een laagdrempelige manier om iemands overtuiging kenbaar te maken. Vrijheid van meningsuiting wordt beschouwd als een integraal concept in een democratie.

Het saboteren van een jachtpartij kan overigens op verschillende manieren gebeuren. Stellen dat elke sabotage een gevaarlijk en illegaal karakter heeft, is incorrect. Opnieuw: wij voeren vreedzaam actie met oog op de-escalatie waarbij het verkondigen van onze mening centraal staat en met focus op het redden van wilde dieren zonder agressie naar de jagers toe.

Finaal wensen wij de heer Vancompernolle nog even te wijzen op de beschuldiging dat onze campagnecoördinator Legon intellectueel oneerlijk zou debatteren. Mogen wij deze sinjeur er even op attenderen dat in de betreffende passage expliciet staat dat de betrokken diersoorten met uitsterven bedreigd -kunnen- geraken? Als het belang van nuance aangehaald wordt, dan moet die ook gerespecteerd worden. Daarnaast is het belangrijk te duiden dat de categorie 'bedreigd', die gehanteerd wordt bij de Vlaamse Rode lijst, niet de enige toepassing is van het woord maar dat het woord an sich ook een betekenis heeft nl.: in gevaar. Ook luidt het, volgens verschillende definities van een 'Rode Lijst', dat een diersoort automatisch bedreigd wordt in zijn of haar voortbestaan enkel en alleen door op die lijst te staan ongeacht de categorisering in die lijst.

Het konijn staat al sinds 2014 op de Vlaamse Rode Lijst en kampt sedert dan tot en met 2020 (volgens de beschikbare data) met een populatieafname van wel 60 procent. Is dit niet genoeg om te stellen dat de soort met uitsterven bedreigd wordt? Wij vinden alvast van wel.

Gelieve een halt toe te roepen aan de onterechte criminalisering van dierenrechtenactivisten. Als er iets een gevaarlijk karakter heeft, dan is het dat wel.

Animal Rights

Onze Hunt Saboteurs hebben heel uiteenlopende achtergronden en maatschappelijke functies. Wij zijn een heel gevarieerde groep, maar delen één gezamenlijke visie: dieren doden in onze natuur kan niet!